วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 5

วันที่ 21 กันยายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้ให้มีการตรวจงานเป็นรายบุลคลพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงเพื่อนำมาส่งในครั้งหน้าต่อไป และอาจารย์ได้มีการสอนโปรแกรมการออกแบบ Illustrator เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเพื่อการออกแบบ

ขั้นตอนการดำเนินงานออกแบบ

 1.  การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แบบใหม่เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้บริโภค

ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์แบบเก่า


2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 แบบที่ 1

 -  2.1 การขึ้นรูปทรงแบบจริงบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1


แบบสำเร็จบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น